فیلامنت ABS پریمیوم سفید شیری

فیلامنت ABS پریمیوم سفید شیری