نمــایندگی های مجاز بـرنــد ایـــکسـتـروژن

تهـــــــــــــــران

صنایع پــریــنتر
ســــه بـــعـدی 

شـــــــــکـــــاری

تهـــــــــــــــران

فــروشـــگاه پــریــنتر
سـه بـعـدی و لـوازم
جـانـبـی تـــری دیــــر

بلوار جمهوری، خیابان
فلسطـــــین، کــــــوچه
نـــــــــوربخش، پلاک 5

تــــــــــبـــــریز

شـــــــــــــــــــــرکت

پیشـگامان نـو آور 

بُــــــعد ســــــــوم

پــــل قـــــاری به ســمت مــیـــدان

دانـشـسرا، مجتمع تجاری جواهر،

طــبــقــه زیـــــرزمــیـــن، پـــلاک 84

اصــــــــــفـهان

گـــروه طـــراحی و

پــــــــــــــریــــنـــتر

سه بـعدی رایــکا

خــــیابان حـــکـــیــــم

فـــــــرزانــه، کــــوچــه

صـــــــنـــعـتــگران 33

اصــــــــــفـهان

صنایع پــریــنتر
ســــه بـــعـدی 

مــــــــاهــــــان

مــیدان جـــمــهوری،خـیــابــان

ربــــاط اول،داخــــــل کــــــوچه

شماره ۵،پاساژ جباری واحد ۲

بـــــابـــل

فــروشـــگاه پـرینت
ســــــــه بـــــعــــدی
آرســــه تــــــری دی

خــــیـابان شــیـــــخ

طــبــرسی، انتــهای

کـوچه سرداران 12

یــــــــــــــــزد

گــــــروه طـــراحی و

پـرینت ســه بـعدی

کـــــارا صـــــنــعـــت

چــهار راه شــرکت نــفت،

خیابان خلیل حسن بیگی،

مــا بــین کـوچه ۳۲ و ۳۴

قـــــــزوین

شــــــــــــرکــــــــت

طــــــراحـــــــــــــان
پرتــو ســه بـعدی

خیابان فلسطین شرقی،

اول خــیابان تـــوحــــید،

جــنب فــســت فــود آتـا

ارومــــــیه

گـــروه طــــراحـی و

پـرینت سـه بعدی

نـویـن الکترونیک

خیابان دانشـــکده، پردیــس

دانشگاه ارومیه، ساختمان c،

طـــبقه همــکف، واحــد c102

کـــــــــــــــــــــرج

گـــروه طـــراحی و

پــــــــــــــریـــــنـــتر

سه بـعدی رجــلی

 

کرج

 

پشتیبانی آنلاین

در زیر می‌توانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.