نمــایندگی های مجاز بـرنــد ایـــکسـتـروژن

تهـــــــــــــــران

صنایع پــریــنتر
ســــه بـــعـدی 

شـــــــــکـــــاری

تهـــــــــــــــران

فــروشـــگاه پــریــنتر
سـه بـعـدی و لـوازم
جـانـبـی تـــری دیــــر

بلوار جمهوری، خیابان
فلسطـــــین، کــــــوچه
نـــــــــوربخش، پلاک 5

تــــــــــبـــــریز

شـــــــــــــــــــــرکت

پیشـگامان نـو آور 

بُــــــعد ســــــــوم

پــــل قـــــاری به ســمت مــیـــدان

دانـشـسرا، مجتمع تجاری جواهر،

طــبــقــه زیـــــرزمــیـــن، پـــلاک 84

اصــــــــــفـهان

گـــروه طـــراحی و

پــــــــــــــریــــنـــتر

سه بـعدی رایــکا

خــــیابان حـــکـــیــــم

فـــــــرزانــه، کــــوچــه

صـــــــنـــعـتــگران 33

کـــــــــــــــــــــرج

گـــروه طـــراحی و

پــــــــــــــریـــــنـــتر

سه بـعدی رجــلی

بـــــابـــل

فــروشـــگاه پـرینت
ســــــــه بـــــعــــدی
آرســــه تــــــری دی

خــــیـابان شــیـــــخ

طــبــرسی، انتــهای

کـوچه سرداران 12

یــــــــــــــــزد

گــــــروه طـــراحی و

پـرینت ســه بـعدی

کـــــارا صـــــنــعـــت

چــهار راه شــرکت نــفت،

خیابان خلیل حسن بیگی،

مــا بــین کـوچه ۳۲ و ۳۴

قـــــــزوین

شــــــــــــرکــــــــت

طــــــراحـــــــــــــان
پرتــو ســه بـعدی

خیابان فلسطین شرقی،

اول خــیابان تـــوحــــید،

جــنب فــســت فــود آتـا

ارومــــــیه

گـــروه طــــراحـی و

پـرینت سـه بعدی

نـویـن الکترونیک

خیابان دانشـــکده، پردیــس

دانشگاه ارومیه، ساختمان c،

طـــبقه همــکف، واحــد c102

پشتیبانی آنلاین

در زیر می‌توانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.