ارتفاع لایه برای پرینت سه بعدی

یک نمای ماکرو از چاپ های FDM (50، 200 و 300 میکرون از چپ به راست) برای مقایسه نشان داده شده است.