راهنمای کامل چاپ با فیلامنت ABS

نمونه قطعه پرینت شده با فیلامنت ABS در دو وضعیت خام (تصویر سمت راست) و پولیش شده (تصوری سمت چپ)