چاپ سه بعدی فایل های STL

کره ای که در سه وضوح مختلف در MeshMixer ارائه شده است.