فیلامنت ABS + سفید یخچالی

فیلامنت ABS + سفید یخچالی